"DiscoverLoop" e собственост на "Ай Трейд Сервиз България" ЕООД и събира, обработва, съхранява и използва лични данни, необходими за изпълнението на договори и правни задължения във връзка с дейността, както и за да изпраща информация за продукти и да предлага все по-добро обслужване на клиентите си.

Личните данни се съхраняват, докато продължава партньорството с DiscoverLoop и за определения по закон срок и се прехвърлят към определените по закон дружества или към определени партньори, което в този случай става със съгласието на собственика на данните.

Обработването на личните данни става съобразно наложените практики, за да се гарантира сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите на DiscoverLoop спазват високи стандарти за етика, поверителност и професионална тайна, като се придържат към ценностите и правилата на компанията.

Гарантираме съответствие с действащото законодателство по отношение на защитата на данните и поверителността и сме въвели процедури за предоставяне на ефикасни отговори на исканията за достъп и проверка на личните данни, както и за актуализации, промени или предоставяне на данните в единен и структуриран формат.

Съгласно действащото законодателство имате право да заявите изтриване на данните, да възразите срещу обработването и автоматичното обработване на лични данни за профилиране, както и срещу преносимостта на данните.
Собствениците на лични данни могат да подадат жалба срещу обработването до националния надзорен орган.

За допълнителна информация, уточнения или жалби относно обработването на лични данни, моля, свържете се с нас: discoverloop@abv.bg.